Statuten

 Statuten
Naam en zetel
Doel en middelen
Verenigingsjaar
Leden
Verkrijgen van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap
Bestuur
Commissies
De algemene vergadering
Het stemmen
Besluiten
Geldmiddelen
Reglementen
Algemene bepalingen
Liquidatie

Opening van het nieuwe schaakseizoen met een simultaan.

Naam en zetel
art. 1.   De vereniging draagt de naam van ‘De Kentering’ en is gevestigd te Rosmalen.
De vereniging is opgericht op 4 oktober 1971 te Rosmalen.
Terug naar de top

Doel en middelen
art. 2.   1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b. aansluiting bij de Noordbrabantse Schaakbond;
c. deelneming aan de competitie van de Noordbrabantse Schaakbond en/of de Koninklijke Nederlandse Schaakbond;
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
e. het houden van een interne competitie;
f. het opzetten en onderhouden van een eigen website;
g. het maken van propaganda voor de schaaksport;
h. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
Terug naar de top

Verenigingsjaar
art. 3.   Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Indien het lidmaatschap niet vóór 15 september wordt opgezegd, wordt het geacht door te lopen gedurende het gehele jaar. De contributie is dus verschuldigd over het gehele jaar.
Terug naar de top

Leden
art. 4.   Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen
art. 5.   Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd.
Terug naar de top

Verkrijgen van het lidmaatschap
art. 6.   Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering.
Terug naar de top

Beëindiging van het lidmaatschap
art. 7.   1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door of namens het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Terug naar de top

Bestuur
art. 8.   1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie leden.
2. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging. Een bestuurslid kan niet tevens afgevaardigde zijn noch in dienstverband tot de vereniging staan.
3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering in functie gekozen. Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;
c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
5. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtredende bestuurslid nog had te vervullen.
6. De vereniging wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris en de penningmeester tezamen.
7. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, aan hetwelk het, onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.
8. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Terug naar de top

Commissies
art. 9.   De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend. In elk geval kent de vereniging een commissie bedoeld in artikel 48 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur,
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Terug naar de top

De algemene vergadering
art. 10. 1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt doch tenminste één maal per jaar, zijnde de jaarvergadering bedoeld in artikel 48 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste één/tiende gedeelte der leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
4. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste tien dagen tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden, bestuursleden, ereleden en leden van verdienste, die allen toegang tot de algemene vergadering hebben.
5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of een plaatsvervangend bestuurslid.
6. Onder nader te omschrijven en toe te lichten bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om de algemene vergadering door middel van videoconferencing te laten plaatsvinden. Tot een combinatie van lijfelijke aanwezigheid en deelname via videoconferencing kan in dat geval ook worden besloten. Deelnemers via videoconferencing worden beschouwd als aanwezig en hebben dezelfde rechten als lijfelijk aanwezige leden.
7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld en ondertekend.
8. De jaarvergadering wordt voor één november gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag bedoeld in artikel 9 van deze statuten.
9. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging toe alle bevoegdheden die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Terug naar de top

Het stemmen
art. 11. 1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van 18 jaar en ouder van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen.
2. Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander stemgerechtigd lid. In dat geval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd.
3. Onder normale omstandigheden dient een stemgerechtigde lijfelijk aanwezig te zijn om zijn stem uit te kunnen brengen. In nader te omschrijven en toe te lichten bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om stemrecht via electronische middelen mogelijk te maken, waarbij lijfelijke aanwezigheid dus niet vereist is.

Terug naar de top

Besluiten
art. 12. 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. De wijze van stemmen wordt bij reglement geregeld.
2. Besluiten:
a. tot wijziging van deze statuten;
b. tot ontbinding van de vereniging; kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste de
helft van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.
3. Is de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan zal binnen één maand een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke vergadering alsdan – ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden – bindende besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging kan nemen, waartoe een meerderheid van tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen noodzakelijk is.
Terug naar de top

Geldmiddelen
art. 13. 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. bijdragen van donateurs;
c. subsidies en bijdragen;
d. schenkingen, legaten en andere baten.
2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging vast voor het volgende verenigingsjaar, alsmede de te heffen contributies. De leden zijn gehouden tot het betalen daarvan. De wijze van inning wordt geregeld bij het huishoudelijk reglement.
Terug naar de top

Reglementen
art. 14. 1. Het huishoudelijk reglement bevat regelen omtrent de toepassing en de uitvoering van deze statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging nadere regelen vaststellen.
Terug naar de top

Algemene bepalingen
art. 15. In gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.
Terug naar de top

Liquidatie
art. 16. 1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald geschiedt de liquidatie door het bestuur.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de vereniging aangegeven.
3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden te Rosmalen, 2020.
Terug naar de top

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *