Huishoudelijk reglement

Schaakvereniging “ De Kentering”

H U I S H O U D E L I J K     R E G L E M E NT
Lidmaatschap
Jaarvergadering
Ledenraadpleging
Buitengewone algemene vergaderingen
Openbaarheid
Stemmen
Kandidaatstelling bestuursleden
Taken van het bestuur
Dagelijks bestuur
Commissies
Geldmiddelen
Wedstrijden
Onderscheidingen
Slotbepalingen

Art. 13: Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de leden wedstrijden te organiseren.

Art. 13 uit het huishoudelijk reglement: Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de leden wedstrijden te organiseren.

Lidmaatschap

art. 1.                     Een natuurlijk persoon die lid van de vereniging wenst te worden, geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over toelating beslist.

art. 2.                     De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven.
De secretaris houdt het ledenregister bij. Hij draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de NBSB en de KNSB op de door deze bonden voorgeschreven wijze.
Terug naar de top

Jaarvergadering

art. 3.     1.            Voor de jaarvergadering als bedoeld in art. 10 lid 7 van de Statuten wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden van de vereniging, onder bijvoeging van de agenda van de te behandelen onderwerpen en toelichtende bescheiden. Tot deze bescheiden behoren in ieder geval de stukken als bedoeld in art. 10.7 van de Statuten en het overzicht als bedoeld in art. 4 lid 3 van dit reglement.

2.             In aanvulling op het bepaalde in art. 10 lid 7 van de Statuten, vindt de jaarvergadering bij voorkeur plaats op de eerste clubavond van een nieuw seizoen.

3.            Binnen zeven dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo spoedig mogelijk door het bestuur ter kennis van de overige leden worden gebracht.

4.            Met toestemming van zowel het bestuur ais de meerderheid van de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

5.            Onder schriftelijke oproep als bedoeld in lid 1 wordt tevens verstaan een oproep per email.
Terug naar de top

Ledenraadpleging

Art. 4.     1.             Indien het bestuur dat wenselijk acht, wordt ter bevordering van de besluitvorming op de jaarvergadering een ledenraadpleging gehouden over onderwerpen die op deze jaarvergadering aan de orde komen. Deze ledenraadpleging vindt in dat geval plaats aan het einde van het seizoen. De ledenraadpleging geschiedt in principe per email.

2.            Leden kunnen binnen een door het bestuur te bepalen termijn per email reageren op  hetgeen aan hen via deze ledenraadpleging wordt voorgelegd.

3.            De secretaris draagt zorg voor het verzamelen van de reacties als bedoeld in lid 2 en stelt hiervan een overzicht samen. Indien een onderwerp hiertoe aanleiding geeft, worden de reacties van de leden geanonimiseerd.

4.            In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden verkiezingen van bestuursleden niet via een ledenraadpleging voorbereid.
Terug naar de top

Buitengewone algemene vergaderingen

art. 5.     1.            Op buitengewone algemene vergaderingen, door het bestuur bijeengeroepen, is het bepaalde in art. 3 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat ter behandeling van speedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken. Indien de buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minder dan een week, kan zij echter beslissen dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat behandeling in een, met inachtneming van art. 10.4  van de Statuten gestelde termijn bijeengeroepen vergadering kan worden afgewacht.

2.            Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in art. 10. 3 van de Statuten worden bijeengeroepen door de leden, die het verzoek daartoe vergeefs tot het bestuur hebben gericht met inachtneming van het bepaalde in art. 3.

3.            Buitengewone algemene vergaderingen voorzien zelf in hun leiding. Uitsluitend onderwerpen die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld.
Terug naar de top

Openbaarheid

Art. 6.     1.             De jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering zijn openbaar, behoudens het geval dat de voorzitter besluit dat een vergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren plaatsvindt.

2.            Het bestuur kan ter openbare vergadering ook aan anderen dan de leden of het bestuur het woord verlenen over zaken die hen mede aangaan.
Terug naar de top

Stemmen

Art. 7.     1.             Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

2.            Over personen wordt per handopsteking gestemd, tenzij de voorzitter of tenminste drie aanwezige leden schriftelijke stemming wenselijk achten. In dat geval wordt gestemd met gesloten stembriefjes.

3.            Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, zijn voorzien van  namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen, of een niet terzake dienende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

4.             Indien uit een gehouden ledenraadpleging aanstonds blijkt, dat de  meerderheid van de aanwezige leden zich (niet) met een bepaald voorstel kan verenigen, wordt dit voorstel direct in stemming gebracht zonder dat hierover wordt vergaderd, tenzij het bestuur of tenminste drie aanwezige leden alsnog vergadering wenselijk achten.
Terug naar de top

Kandidaatstelling bestuursleden

art. 8.      1.            Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergadering waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om bij verkiezing de vacature te vervullen.

2.            Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid of een lid stemming verlangt.

3.            Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste geldige stemmen verwerft gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.

4.            Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen hunner de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene die in de vrije stemming het minste aantal stemmen op zich heeft verenigd, afvalt; levert deze herstemming aan geen der kandidaten de volstrekte meerderheid van de stemmen op, dan volgt er opnieuw een herstemming totdat er slechts twee kandidaten voor de eindstemming zijn verkregen.

Komen twee of meer personen voor een plaats in deze herstemming in aanmerking, dan vindt tussen hen een herstemming plaats. Het bepaalde in het derde lid van dit art. is op de her- en tussenstemming van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de tweede volzin.

5.            Zijn geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die in de vrije stemming naar voren zijn gekomen. Het bepaalde in het vierde lid van dit art. is dan van overeenkomstige toepassing.

6.            Indien het bestuur van oordeel is dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de eerstvolgende vergadering niet kan worden afgewacht, kan de vervulling geschieden door raadpleging van de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende vergadering die alsdan op de in dit artikel aangegeven wijze in de vacature voorziet.
Terug naar de top

Taken van het bestuur

art. 9.      1.            De penningmeester beheert de geldmiddelen en het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en Reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen zijn bevoegdheid valt, geeft het de voorschriften die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging bevordert.

2.             Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.

3.            Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het bestuur zulks met redenen omkleed aan de voorzitter verzoeken.
Terug naar de top

Dagelijks bestuur

art. 10.   1.             Indien het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur als bedoeld in art. 8 lid 7 van de Statuten kiest, dient dat te bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie leden, waaronder de voorzitter van de vereniging.

2.            Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en voert voor zover niet anders wordt bepaald de besluiten van het bestuur uit.
Terug naar de top

Commissies

art.11.    1.            Zowel het bestuur als de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering kunnen commissies als bedoeld in art. 9 van de Statuten instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering.

2.            De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. De commissies brengen regelmatig verslag over hun werkzaamheden uit aan het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering.

3.            Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen of overeenkomsten aangaan.
Terug naar de top

Geldmiddelen

Art. 12.   1.            De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de jaarvergadering vastgesteld.

2.            Binnen twee weken na de vaststelling van de contributie door de jaarvergadering verstrekt de penningmeester aan de leden een contributienota. Deze nota dient binnen een maand na dagtekening van de nota te worden voldaan. Blijft betaling binnen die maand uit, dan wordt de nota verhoogd met € 2,50 per maand dat betaling uitblijft tot een maximumbedrag van € 10,00.

3.              Indien een lid de contributie vijf maanden na de vaststelling daarvan door de jaarvergadering nog niet heeft voldaan, is het bestuur bevoegd het lid te schorsen of te royeren.

4.                  Indien een lidmaatschap na 1 september van enig jaar aanvangt, is het nieuwe lid contributie verschuldigd, die evenredig is aan het aantal nog niet verstreken maanden, waarbij het bedrag naar boven wordt afgerond op hele euro’s.

5.              De verschuldigde contributie als bedoeld in het vorige lid wordt als volgt berekend: (aantal resterende volle maanden van het seizoen /10) *  contributiebedrag, exclusief de bondsbijdrage.
Terug naar de top

Wedstrijden

art.13.                    Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de leden wedstrijden te organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. De inhoud van de wedstrijden wordt door het bestuur bij afzonderlijke reglementen vastgesteld.
Terug naar de top

Onderscheidingen

art.14.    1.            Het erelidmaatschap van de vereniging kan door de algemene vergadering worden verleend aan natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

2.            Een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kan zowel door het bestuur als door tenminste drie leden worden gedaan.

3.            In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.
Terug naar de top

Slotbepalingen

art.15.    1.            Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Statuten in werking zijn getreden.

2.            Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkende besluit anders bepaalt.

3.            Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen.

4.            In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering gehouden te Rosmalen

d.d. 25 augustus 2008.
Terug naar de top

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *